بنیاد آموزه ها

کارگاه های ما بر اساس آموزش این سه مهارت اساسی زندگی است:

خود رهبری

مهارتی که می توانید با
فرماندهی به مغز و تسلط بر
ذهن، زندگی خود را به نحوه
دلخواه هدایت کنید

اعتماد

مهارت ایجاد و حفظ
اعتماد و اتکا به خود، و
روابط همبستگی

پایدار ی

مهارت گذر از چالش ها،
ادامه مسیر و رسیدن به
اهداف خود

دستاورد

خوشنودی و پیروزی

کارگاه ها

خود رهبری

چگونه ممتاز شویم

خود رهبری مهارت هدایت آگاهانه مغز و ذهن است که شما را توانا می کند برپندار، احساسات، گفتار و کردار
خود تأثیر مفید بگذارید تا آسان تر خود را از چالش های اجتناب ناپذیر زندگی گذر و به هدف خود برسید. برای
موفقیت در هر زمینه از زندگی لازم است یاد بگیرید که چگون ه برمرکزی که موجودیت شما را فرماندهی می کند
تسلط داشته باشید: مغز شما.
موثرترین راه برای پیشرفت در زندگی هدایت ماهرانه مغز است

فراگیری مهارت هایی کاربردی برای هدایت مفید مغز و ذهن و بهروری از نتایج مفید آن در زندگی روزمره مانند تعادل، آرامش، هوشمندی، تصمیم گیری مؤثر، روابط بهتر و خشنودی.

مغز مرکز فرماندهی وجود ماست و به همین ترتیب پندار، احساسات، انگیزه ها و تصمیمات ما را ایجاد وکردارهای ما را رهبر ی می کند. وقتی درهدایت این مرکز مهارت پیدا کنیم ، می توانیم موجودیت خود را مفیدتر اداره کنیم. بنابراین، پندار و احساسات بازدارنده ما با عادات جدید و مفید ذهن و کردار پیشبرنده جایگز ین می شوند که بهز یستی حاصل این فرآیند خواهد بود.
پس از اتمام این کارگاه شما نتایج ارزشمندی کسب خواهید کرد از جمله:
 • رفع موثرچالش های روزمره
 •  توانایی ایجاد پندار, احساسات و کردارپیشبرنده
 •  اعتماد واتکا به خود
 •  آرامش
 •  تصمیم گیر ی قاطع
 •  انرژ ی و انعطاف پذیر ی
 •  ایجاد روابط سالم با خود و دیگران

۸ جلسه, یک روز در هفته, هر جلسه حدود ۱۲۰-۹۰ دقیقه آنلاین
روند: کارگاه تجربی با محتوای کاربردی و تمرینات روزانه
پرسش های متداول       چرا کارگاه در ۸ جلسه انجام می شود؟

زیرا دانش وتجربه ثابت کرده است که کارکرد مغز تنها در دو حالت متحول خواهد شد:

۱ -استفاده از روش و ابزارهای آزمون شده و مناسب برای مغز.

۲ -تمرین آنها در جریان روزمره ی زندگی تا مغز گام به گام هدایت ما را بپذیرد و کارکرد خود را به طور مفید متحول کن

اثر اعتماد

ارزش کلیدی برای حفظ در زندگی اعتماد است

اتکا به خود و تصمیم گیر ی مفید کلید پیشروی درزندگی هستند، و ز یربنای هردو اعتماد به خود است. اعتماد همچنین مانند چسبی است که روابط را به نحوی ارزشمند پیوسته می کند، و مغز اجتماعی ما برای کارکرد بهینه به روابط سالم نیاز دارد. اعتماد، در حالی که نامرئی است، حسی نیرومند، تأثیرگذار و در همان حال ظر یف و شکننده است که بدون آن برای پیشروی و ایجاد پیوند سالم با خود و دیگران با چالش روبرو خواهیم شد.

هدف این کارگاه این است که شما اساس و اهمیت اعتماد، مهارت های کاربردی برای رشد اعتماد به خود، توانایی ایجاد و حفظ اعتماد واقعی با دیگران و نحوه ترمیم اعتماد شکسته وبرقراری مجدد ارتباط را بیاموزید. 

در حالی که اعتماد ممکن است یک ایده ی فلسفی یا معنوی به نظر برسد، سرچشمه ی آن در کارکرد مغز است که انتخاب ما را برای ایجاد اعتماد یا تردید تنظیم می کند. اعتماد حس امنیت ایجاد می کند و کارکرد مغز را در توازن قرار می دهد که زیربنای توانایی ما در تمام موارد زندگی است.

در پایان این برنامه شما فرا خواهید گرفت:
 • نوروبیولوژ ی اعتماد
 • چگونگی غلبه بر رفتارهایی که اعتماد، احترام، همکار ی و همبستگی را کاهش می دهند
 • چهار ستون اعتماد، مهارت ساخت، نگهدار ی و در صورت امکان، تعمیر اعتماد و یران شده
 • زمان: ۱ روز – ۸ ساعت
 • روند: کارگاه تجربی با محتوای کاربردی

توانایی پایداری

مهارتی که شما را پیروز می کند

دستیابی به اهداف فراتر ازتنها تلاش جدی است. از آنجایی که مغز به طور طبیعی در برابر هر تلاشی برای تغییر مقاومت می کند، ما به مهارت مهمی به نام پایداری احتیاج داریم: توانایی مانور از مابین چالش ها، استرس، تردید و ناامیدی که مغز ما هر زمان که می خواهیم تغییر و پیشرفت کنیم برپا می کند. توانایی پایداری به شما امکان می دهد تا به سرعت از چالش ها و عقب نشینی ها مانور داده و مسیر رسیدن به اهداف مورد نظر خود را ادامه دهید.
بدون مهارت پایداری، سخت تلاش می کنیم ولی به پیروزی نهایی نمی رسیم.

دراین کارگاه شما مهارت چگونگی پایداری، وحفظ سطح کارایی برتر را فرا خواهید گرفت تا بتوانید با تلاش متناسب و کاردانی به اهداف شخصی و حرفه ای خود دست یابید.

روند مقاومت طبیعی و مغز در مقابل خواست و تلاش های ما برای تغییر و پیشرفت، انگیزه ی ما را سست می کند، تردید و دودلی ایجاد میکند وسپس ما به اشتباه باور می کنیم که توانایی و شایستگی دستیابی به اهداف خود را نداریم مهارت پایداری ما را قادر به دوام و انتخاب مسیر هوشمندانه برای رسیدن به اهدافمان می کند؛ مهارتی که بدون آن حتی با تلاش زیاد دستیابی به اهدافمان دشوار می شود.

در پایان این برنامه شما فرا خواهید گرفت:
 • چگونه کارکرد مغز خود را برای درایجاد پایدار ی تنظیم کنید
 • کلید های پایدار ی واستفاده از آنها برای دستیابی به اهداف
 • استراتژ ی های کاربرد ی برای ایجاد و افزایش پایدار ی
 • زمان: ۱ روز – ۸ ساعت
 • روند: کارگاه تجربی با محتوای کاربردی و تمرینات

نتایج بنیادی کسب کنید

سه مرحله آموزشهای ما که یادگیری مفید، شیوه های کاربرد ی و نتایج پایدار ایجاد می کنند

بنیاد

به جای تلاش برای تغییر افکار، احساسات یا رفتار که نتایج گذرا ایجاد می کنند، ما تمرکز را بر مغز که مبدا هر سه آنها و بنیان کارارایی ما است میگذاریم

روش

به جای تکیه بر مدل های نظری، ما از روش ها و فنون کاربردی علمی برای افزایش کیفیت و کارکرد مغز و ذهن استفاده می کنیم

تمر ین

به جای افزایش اطلاعات، ما از روشهای ملموس برای ایجاد و نهادینه ساز ی مهارتهای قابل استفاده روزمره استفاده می کنیم

 • نتایج بنیاد ی

مهارت هایی که می توانید برای هدایت و ایجاد نتایج دلخواه زندگی خود استفاده کنید

بیانیه ها

چگونه آموزش های ما زندگی افراد را بهبود بخشیده است

"این کارگاه به من یاد داد که چگونه از مغزم استفاده کنم، و ابزاری به من داد تا بتوانم ترسهایم را پشت سر بگذارم. از آن زمان من زندگی شادتر و پرباری تری دارم. اکنون احساس اعتماد و هبستگی عمیق تری با خودم و دیگران دارم."

~ دکتر آوا ماسومی
    زیست شناس سلولی

" از زمان تکمیل این کارگاه من در آرامش ذهنی و خلاق ترازهرزمانی دیگرزندگی کرده ام. روحی آرام زندگی می کردم، و قادر شده ام که زندگی شخصی و حرفه ای خود را به عنوان سر ی ماجراها )و نه موانع( درک کنم و پیش ببرم."

~ رامش لار یجانی
    معمار ارشد

"سرانجام من روشها وابزارهایی را آموختم که در واقع برای کنترل افکار واسترس من کار می کنند. دنیای جدید ی از خلاقیت و سازندگی در من وجود دارد که من در مورد آن نمی دانستم. متشکرم."

~ شان مدان
    مدیر مدیر بازار یابی

Copyright 2015 | YouLeadYou | All Rights Reserved (Certain images courtesy of Freepik & Pixabay)