کتابها

خود رهبری

دانش مغز برای تسلط بر خود

هوش رهبری

استفاده هوشمند از مغز برای هدایت یک زندگی
رضایت بخش

دانشمندان درباره ی این کتاب چه می گویند؟

نویسنده با روشی منحصر به فرد ترکیب ملموس و کاربردی از دانش نوین مغز و ذهن را در این کتاب ارائه می دهد. این کتاب همچنین شرح دقیق و قابل درکی در مورد چهار حالت ذهنی که مداوم مانع پیشرفت ما می شود و ابزارهای علمی کاربردی برای غلبه بر آنها ارائه می دهد؛ من این کتاب را به کسانی که می خواهند در زندگی خود به وسیله ی راههای عملی متحول شوند را بسیار توصیه می کنم.

~ دکتر سام موریدا phD

من چیزهای زیادی در مورد این کتاب را دوست دارم و به ویژه تحقق علمی عمیق که نویسنده انجام داده است تا بتواند این مفاهیم را به روشنی توضیح دهد. این کتاب فرصتی برای خواننده ایجاد می کند تا بهترین مسیر را برای تسلط و هدایت مفید خود در زندگی را انتخاب کند.

~ دکتر بردلی وینچ phD, JD

این کتاب با تکیه بر علم، روشهای تسلط بر خود را شناسایی و خواننده را آماده به دستیابی آن می کند. نویسنده درکی روشن از علم نوین و بینش های خردمند ارائه می دهد و با ترکیب آنها با تمرینات و ابزارهای علمی به خوانندگان اجازه می دهد که هدایت مفید افکار، احساسات، رفتار و زندگی خود را بر عهده بگیرد.

~ دکتر پیتر هاردینگ MD, PhD, JD

Copyright 2015 | YouLeadYou | All Rights Reserved (Certain images courtesy of Freepik & Pixabay)