مربیگری خود-رهبری

مربیگری هنر اشکار کردن توانایی های نهفته افراد و راهنمایی آنها در جهت افزایش و نهادینه سازی آن توانایی ها است. روش مربیگری ما به شما کمک می کند تا بتوانید نتایجی را که در زندگی برایتان مهم است بدست آورید و زندگی دلخواه خود را دنبال کنید.

روش ما

بنیان روش مربیگری خود-رهبری بر دو رویکرد متمرکز است:

اول ، رویکرد زیربنا: به جای تکیه بر ایده های فلسفی یا نظریه های دیگران، بنیان آگاهی، اعتماد و اتکا به
خود را ایجاد می کند که به شما امکان می دهد چالش هایی را که بازدارنده پیشرفت شما هستند را
تشخیص دهید.

دوم ، رویکرد سازنده: به جای تمرکز برحل یا رفع مشکلات، تأکید بر آنچه سازنده و پیشبرنده می باشد.
رویکرد سازنده شما را قادر می کند دیدگاه جدیدی از توانایی ها و امکانات خود بدست آورید و در نتیجه
تغییرات عمیقی ایجاد کنید که شما را با سهولت بیشتری در جهت مورد نظر خود حرکت دهد.

دستاوردها

روش مربیگری ما دو مزیت ارائه میدهد:

  •  به جای بهبود زودگذر، سطح جدیدی از آگاهی و بینش که منجر به رضایت عمیق و پایدار می شود.
  •  توانایی و اعتماد شخصی – ویژگی های لازم برای زندگی در دنیایی با پیچیدگی و تغییر روزافزون که به
    تصمیم گیری قاطع و توانایی اجرا نیاز دارد.

مشاوره رهبران & سازمانی

افزایش پیچیدگی و تسریع تغییرات به ویژگیهای دائمی دنیای تجارت تبدیل شده است. اینها نیاز به مداخله موثر، سازگاری و پاسخ سریع به شرایط غیرقابل پیش بینی دارند.

روشهای مرسوم

رو یکرد سنتی برای مقابله با تغییرات مداوم تا به حال سعی به استفاده از روشهای مختلف مانند بهبود شرایط محیط کار که شامل کارکرد ومشارکت کارکنان است روی آورده است. در حالی که در ظاهر ممکن است به نظر برسد که این یک روش موثر باشد، طبیعت وسرعت تغییرات فعلی مستلزم یک استراتژ ی هوشمندانه تر از اجرای سیاست ها، رو یه ها یا فناور ی های جدید است. این استراتژ ی هوشمندانه که شامل روش های بنیانی است و بر افراد در سطح سازنده عمیق تر تأثیر می گذارد، بر اساس یادگیر ی های جدید ممکن می شود.

روش ما

رو یکرد ما بر این اساس است که ابتدا ز یربنای کلیدی یک سازمان را که ذهنیت آن است و چگونه بر افراد وعملکرد آنها عمیقا تأثیر می گذارد را بررسی کنیم. سپس رهبران را یار ی کنیم تا آنچه را که بازدارنده پیشروی و دستیابی به اهداف سازمان است را با استراتژ ی ها سازنده تر جایگز ین کنند تا بتوانند آسانتر در دستیابی به اهداف به نتیجه برسند.

بنابراین، به دست آوردن نتایج مثبت و پایدار اهداف سازمانی در کوتاهترین زمان و با کمترین خطا ممکن میشود.

دستاوردها

از آنجا که ما بر تأثیر گذاری بر ذهنیت یک سازمان به عنوان راهی برای تأثیرگذاری موثر بر مهمترین دارایی آن سازمان – افراد آن – برای دستیابی به اهداف مورد نظر تمرکز می کنیم، رهبران یک سازمان می توانند انتظار چنین دستاوردهایی را داشته باشند:

  •  مدیر یت موثرتر تغییر
  •  افزایش کیفیت روابط در سراسر سازمان
  •  ایجاد یک محیط کارسازنده، انعطاف پذیر و همکار ی
  •  افزایش رضایتمندی کارکنان در سطح شخصی، عملکرد بالاتر، نوآور ی و نتایج برتر کسب و کار

تجربه و تخصص

چهاردهه تخصص در توسعه موفق کسب و کار در صنایع مختلف وترکیب آنها با آخرین دانش های مغز و روانشناختی ما را قادر می سازد تا سازمانها و رهبران را برای دستیابی
موثرتر به اهدافشان یاری كنیم، و در همان حال ارزشهای مهم انسانی را كه لازمه کارایی، همکاری و انگیزه است را بهبود دهیم.

Copyright 2015 | YouLeadYou | All Rights Reserved (Certain images courtesy of Freepik & Pixabay)